Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Kira sözleşmesi, kiracı ve kiraya veren arasında iki taraf için de yükümlülükler doğuran bir hukuki anlaşmadır. Kiracının başlıca yükümlülüğü, kira bedelini ödemek, kiraya verenin ise kiralanmış mülkiyeti hazır bulundurmaktır. Kira sözleşmesinin ana özellikleri şunlardır:

  • Borç Sözleşmesi: Kira sözleşmesi, taraflara borç yükleyen bir sözleşme türüdür.
  • İki Taraflı Borç: Hem kiracıya hem de kiraya verene borç yükler ve bu nedenle iki taraflı bir sözleşmedir.
  • Sürekli Borç İlişkisi: Kira sözleşmesi, sürekli bir borç ilişkisi oluşturan bir sözleşmedir, yani belirli bir süre boyunca devam eder.
  • Rızai Sözleşme: Kiracı ve kiraya veren arasında karşılıklı rıza temelinde yapılır.
  • İvazlı Sözleşme: Kiracı, kira bedelini ödemek suretiyle karşılığını yerine getirir.

Kira Sözleşmesinin Ögeleri

Kira sözleşmesi, üç temel öge içerir:

  1. Kiralanan: Kira ilişkisinin konusu olan mülk, taşınır veya taşınmaz, hatta bir hak olabilir. Kiralanmış mülkün sahibi olmak kiraya veren için şart değildir. Ancak kiraya veren, kiracının kullanımını engelleyecek bir durumda sorumluluk taşır.
  2. Kira Bedeli: Kiracının ödemesi gereken kira bedeli, sözleşme tarafından belirlenir.
  3. Tarafların Karşılıklı Anlaşması: Kiracı ve kiraya veren, kira sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmalıdır.

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Taraflar, iradelerini açıkça ifade ederek anlaşmayı yapabilirler. Örneğin, belirli bir süreli kira sözleşmesi sona erdiğinde, taraflar kirayı uzatma konusunda örtülü bir anlaşma yapabilirler ve bu, ayrı bir sözleşme yapma gerekliliğini ortadan kaldırabilir.

Kira Süresi

Kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılır, ancak taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak uzatılabilir.

Kira İlişkisinin Konusu Olan Kiralanan

Kira sözleşmesinin konusu, genellikle maddi bir varlık olan bir mal veya taşınmazdır. Ancak, kiralanacak mülkün tamamı olabileceği gibi, bir parçası da kiralanabilir.

Kiraya veren, kiralananın kullanımını, sözleşmede belirtilen kullanım amaçlarına uygun bir şekilde kiracıya devretmekle yükümlüdür. Kiraya verenin malik olmaması durumunda, mülkiyet sahibinin rızası gereklidir. Ayrıca, kiralananın belirtilen tarihte kiracıya teslim edilmemesi durumunda, kiracı hukuki ayıp nedeniyle haklarını kullanabilir.

Taraflar, iradelerini örtülü olarak da ifade edebilirler. Örneğin, belirli bir süreli kira sözleşmesi sona erdiğinde, taraflar kira ilişkisini devam ettirme konusunda sessiz kalabilirler ve bu, yeni bir sözleşme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Kiraya veren, Türk Borçlar Kanunu’nun 301. maddesi gereği, kiralananın kullanımını, sözleşmede öngörülen kullanıma uygun bir şekilde kiracıya devretmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, kira süresi boyunca devam eder.

Kiraya verenin malik olmaması durumunda, malik rıza göstermese bile sözleşme tarafları bağlar. Ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumunda, kiraya veren kiracıya karşı sorumludur.

Kira Bedeli Nedir?

Kira sözleşmesi, iki taraf arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen bir tür sözleşmedir. Kiraya veren, kiracının kiralananı kullanma ve bundan faydalanma hakkına sahiptir. Kiracı ise, belirlenen kira bedelini ödemekle yükümlüdür.

Kira bedeli, kira sözleşmesinin önemli bir unsurudur ve detaylı bilgilere ulaşmak için kira bedeli ile ilgili yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmesinin geçerliliği, genellikle şekle bağlı değildir. Ancak, taraflar aralarındaki anlaşma ile geçerlilik şartı koyabilirler. Bu durumda, belirlenen şartlara uyulmaksızın yapılan sözleşme geçersiz olabilir.

Sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi faydalı olabilir, çünkü HMK m. 200 gereğince tanıkla ispat sınırının üzerindeki uyuşmazlıklarda yazılı kanıt gerekebilir.

Kira Süresi Ne Kadardır?

Kira sözleşmeleri aniden sona ermeyen sözleşmelerdir. Bu nedenle, belirsiz bir süre için veya belirli bir süre için kurulabilirler.

Kira sözleşmesinin sona ermesi için fesih bildirimi gerekiyorsa, bu bir belirsiz süreli kira sözleşmesidir. Fesih bildirimine gerek olmaksızın belirli bir sürenin sonunda kendiliğinden sona eren sözleşmeler ise belirli süreli kira sözleşmeleridir.

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli kira sözleşmesi, tarafların kira konusu taşınmazın belli bir ücret karşılığında belirledikleri süre içinde kiracı tarafından kullanılmasına dayanan bir sözleşmedir. Bu tür sözleşmelerde kira süresi belirli bir tarihte sona erer.

Belirli süreli kira sözleşmeleri sona erdiğinde, taraflar anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüşebilir.

Sözleşmede İhbar Şartı Bulunması Halinde

Taraflar, sözleşmenin sona ermesini bir ihbar şartına bağlayabilirler. Belirli süreli sözleşmenin sona erdirilmesi için ihbar şartı getirildiyse ve ihbar yapılmamışsa, sözleşme belirsiz süreli kira sözleşmesine dönebilir. Taraflar, sözleşmenin feshedilmemesi halinde aynı süre ile uzayacağına dair bir şart da koyabilirler.

Sözleşmede İhbar Şartı Bulunmadığında

Belirli süreli sözleşmelerde ihbar şartı olmadığında, sözleşme süresi sonunda sona erer. Ancak, anlaşma olmaksızın anlaşma devam ettirilirse, sözleşme belirsiz süreli kira sözleşmesine dönebilir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Nedir?

Belirli süreli kira sözleşmelerinin dışında kalan diğer kira sözleşmeleri belirsiz süreli olarak kabul edilir. Taraflar aralarında açık bir anlaşma olmadıkça, belirsiz süreli kira sözleşmesini yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sona erdirebilirler.

Belirsiz süreli kira sözleşmesinde, taraflar anlaşma olmaksızın kira ilişkisine devam ederlerse, sözleşme belirsiz süreli hale gelir. Süre belirli bir gün, ay, yıl olabileceği gibi belli bir zaman aralığı da olabilir.

Kira hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yayımlandı

yazarı:

Etiketler: